Laddar...

Artiklar

Läroplan för Ålands musikinstitut

 

1. Målsättningar

 
Ålands musikinstituts uppgift är att ordna undervisning i musik och dans för barn och ungdomar. Verksamheten skall ge färdigheter för ett  mångsidigt utövande av nämnda konstarter samt ge förberedande kunskaper för en yrkesutbildning inom respektive område. Undervisningen skall stödja ett målinriktat lärande där eleven tar ansvar för sina studier och sin egen kunskapsutveckling. Skolan skall vid sidan av de musikaliska färdigheterna även utveckla elevens sociala, kommunikativa och kognitiva kompetenser. Den personliga kreativitetens utveckling och upptäckandet av estetiska värden skall vara ett måtto för verksamheten.
 
Förutom att undervisa i den västerländska konstmusiken skall musikinstitutet förvalta och utveckla de åländska traditionerna inom musik och dans, men också presentera en kulturell mångfald som hjälper eleven att förstå de många varierande internationella uttryckssätten. Undervisningen skall präglas av öppenhet mot nya kunskapsområden och ny teknik. Verksamheten skall uppmuntra samarbetsformer där flera konstarter ingår. 
 
Ålands musikinstitut skall verka i en anda av skapande samarbete med andra skolor och inrättningar samt i dialog med elevernas föräldrar.
 
Ålands musikinstitut ordnar som en del av undervisningen regelbundet offentliga konserter. 
 

2. Undervisning och elevintagning

 
Ålands musikinstitut har följande avdelningar: musik- och danslekskola, musik- och dansskola inkluderande vuxenavdelning samt musik- och dansinstitut.
 
I musik- och danslekskola ordnas förberedande undervisning för barn i förskoleåldern. 
 
I musik- och dansskola ordnas undervisning på grundnivå för elever i skolåldern. 
 
På vuxenavdelningen ordnas undervisning för den som på grund av ålder enligt läroplanen inte är berättigad att studera på grundnivå. 
 
I musik- och dansinstitut ordnas undervisning på institutnivå vilken skall ge behörighet till fortsatta yrkesinriktade studier.
 
Lärostoffet i solistiska och i allmänna ämnen förmedlas på grundnivå i en grundkurs
som kan delas i flera delar (oftast tre) och på institutnivå i kurs I. Examina på grund- och institutnivå utvärderas vid en kursexamen av en examensnämnd. 
Examensfordringarna följer av Finlands musikläroinrättningars förbund fastställda nationella överenskommelser. Till grund- och institutnivå tas elever in på basis av inträdesprov i enlighet med av direktionen fastställda grunder. Efter första läsåret som är ett provår avgör lärarkollegiet elevens lämplighet för fortsatta studier. 
 

3. Undervisningens innehåll

3.1 Musiklekskola och danslekskola

Musik- och danslekskolan är en öppen verksamhet. I musik- och danslekskola väcks intresse för och kärlek till musik och dans. Där utvecklas och tränas grundläggande färdigheter såsom koordination, rytm-, ton-, form- och harmonisinne. Undervisningen skall stödja utvecklingen av det sociala beteendet och den musikaliska uttrycksviljan samt förbereder för studier på musik- eller dansskola. Undervisningen kan med fördel integreras med andra konstarter.
 
För barn upp till sju år ges undervisning i form av musik- eller danslek. Barnen indelas enligt nivå och ålder i grupper om fem till tio barn.  Undervisningstid i musiklekskolan är 45 minuter en gång per vecka eller 30 minuter tre gånger fördelat på två veckor. Deltagare i musik- eller danslekskolans verksamhet behöver ej genomgå inträdesprov. 
 
Elever vid musik- och danslekskola skall för att få börja studera på musikskola genomgå inträdesprov.
 

3.2 Musikskola

Dansskola se kap 4.5
 
Målet för undervisningen på grundnivå är att mångsidigt utveckla de musikaliska färdigheterna och att fördjupa den musikaliska allmänbildningen. Läroplanens olika moment skall genom att stödja och komplettera varandra ge eleven ett varaktigt intresse för musik och en vilja till att aktivt deltaga i musikens utveckling i samhället. 
 
För att beviljas studierätt på grundnivå krävs godkänt inträdesprov. På grundnivå studerar barn och unga i åldern 7 till 18 år. (För studier efter 18 års ålder se kap 4.3 Vuxenavdelning) För elever med elever med sång som huvudämne är den övre åldersgränsen 25 år. Ytterligare ett års studietid kan beviljas av rektor vid synnerliga skäl.
 
Läraren i det solistiska huvudämnet uppgör tillsammans med eleven en studieplan för varje läsår, där innehållet och studiernas omfattning fastställs. Denna tar hänsyn till elevens ålder, kunskapsnivå, fysiska och emotionella mognad m.m. Studieplanen ligger till grund för utvärderingen av elevens prestationer under läsåret och för planeringen av nästa läsår.
 
Obligatoriska ämnen på grundnivå är solistiskt ämne, allmänna ämnen samt då elevens kunskaper motsvarar 1/3, ensemble. För att främja undervisningen kan musikinstitutet dessutom arrangera föreläsningar, seminarier, projekt eller konserter i vilka berörda elever skall deltaga.
 
Varje elev har ett solistiskt huvudämne. Undervisning ges i alla inom den västerländska konstmusiken förekommande instrument och solosång. Undervisning i andra instrument kan beviljas av direktionen. 
 
Biämne beviljas efter rektors prövning i samråd med elevens huvudlärare. Biämne kan beviljas då elevens kunskaper motsvarar grundkurs 1/3 i huvudämnet. Efter prövning av rektor och danslärare kan dans beviljas som biämne.
 
Allmänna ämnen är musikteori och tonträffning samt musikkunskap. Kursnivån i allmänna ämnen följer kursnivån i elevens huvudämne. Undervisning i allmänna ämnen meddelas som gruppundervisning och är obligatorisk för alla elever från 11 år. För elever under 11 år ersätter gehörsövningar och  körsång undervisningen i teori som dock kan vara ett frivilligt tillvalsämne. Deltagandet i undervisningen är obligatoriskt.
 
Ensembleundervisning ges som ett komplement till den enskilda undervisningen så snart läraren finner detta ändamålsenligt eller senast då elevens kunskaper motsvarar  grundkurs 1/3. Ensembler skall finnas för olika åldersgrupper och kunskapsnivåer. Dessutom skall institutet erbjuda alternativa ensembleformer och genrebreddande verksamhet som eleverna kan deltaga i efter samråd med huvudläraren.Verksamheten kan även organiseras i projektform. Elever som inte spelar orkesterinstrument deltar i skolans kör- eller kammarmusikverksamhet. Deltagandet är obligatoriskt.
 
Elev skall deltaga i musikinstitutets elevkonsertverksamhet då, enligt lärarens bedömning, tillräckliga kunskaper har uppnåtts. Elever skall även bevista minst två av musikinstitutets konserter per läsår.
  
Lektionens längd i huvudämne är 45 minuter per vecka eller, vid förberedelser inför avläggande av grundkurs 3/3, 75 minuter under högst en termin. I biämne är undervisningstiden 30 minuter per vecka. I allmänna ämnen och ensembler är undervisningstiden 30 - 90 minuter per vecka beroende på nivå. 

3.3 Vuxenavdelning

För elever som överskridit den åldersgräns direktionen fastställt ges möjligheten att slutföra studierna på grundnivån vid en särskild vuxenavdelning. Denna möjlighet beviljas av rektor i samråd med elevens lärare endast då förutsättningar finns att inom överskådlig tid avlägga grundexamen. Undervisningstiden vid vuxenavdelningen är 45 minuter per vecka. Undervisningens innehåll och mål är de samma som för musikskola.
På vuxenavdelningen kan man studera i maximalt 5 år.

3.4 Musikinstitut

Målet för undervisningen på institutnivå är att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna inleda en yrkesutbildning inom området eller att som goda musiker aktivt kunna deltaga i samhällets musikliv. 
För att beviljas studierätt på institutnivå krävs godkänt inträdesprov vilket baserar sig på kunskaper motsvarande grundkursnivå. På institutnivå studerar elever i åldern 16 - 20 år. Sammanlagd studietid på institutnivå är högst fyra år. Även då eleven påbörjat studierna vid yngre ålder, räknas denna sammanlagda  tid från det han fyller sexton år. För elever med sång som huvudämne räknas studietiden från 25 år. Studier på högre nivå är möjliga på basis av rektors beslut.
 
Lärare i elevens huvudämne uppgör tillsammans med eleven en studieplan för varje läsår, där innehållet och studiernas omfattning fastställs. Denna skall beakta elevens speciella behov vid förberedelser inför inträdesprov till yrkesutbildande läroinrättning. Studieplanen ligger till grund för utvärderingen av elevens prestationer under läsåret. 
 
Obligatoriska ämnen på institutnivå är: huvudämne, allmänna ämnen och ensemble. För att främja undervisningen kan musikinstitutet dessutom arrangera föreläsningar, seminarier, projekt eller konserter i vilka berörda elever skall deltaga.
 
Varje elev har ett huvudämne. Som huvudämne kan efter direktionens godkännande även räknas andra ämnen än de solistiska. Andra huvudämnen kan vara  improvisation, komposition, kör-, orkesterledning eller jazz- och popgrupp. Undervisning i solistiskt ämne ges i alla inom den västerländska konstmusiken förekommande instrument och i solosång. Undervisning i andra instrument kan beviljas av direktionen. 
 
Biämne, i första hand sådant som krävs för erhållande av avgångsbetyg, beviljas enligt rektors prövning. Efter prövning av rektor och danslärare kan dans beviljas som biämne. 
 
Allmänna ämnen är i musikteori, tonträffning, harmonilära samt musikkunskap. Undervisning i allmänna ämnen meddelas som gruppundervisning. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt.
 
Undervisning i ensemblespel och körsång organiseras så att tillräckligt många nivåer för olika åldersklasser och kunskapsnivåer erbjuds. För elever med orkesterinstrument är deltagande i orkester- eller ensemblespel obligatoriskt. Elever som inte spelar orkesterinstrument deltar i skolans kör- eller kammarmusikverksamhet. Deltagandet i undervisningen är obligatoriskt.
 
Elev skall deltaga i musikinstitutets elevkonsertverksamhet samt bevista minst två av musikinstitutets konserter per läsår.
 
Lektionens längd i huvudämnet är 45 minuter eller, vid förberedelser för avläggande av kursexamen, 75 minuter under högst en termin. I biämne är undervisningstiden 30 minuter per vecka. I allmänna ämnen och ensembler är undervisningstiden 60 - 90 minuter per vecka beroende av nivå och andra faktorer i uppläggningen. 

3.5 Dansskola och dansinstitut

Målet för undervisningen i dans är att ge eleverna möjlighet till målinriktade och planmässiga dansstudier. Undervisningen i dansskolan skall främja intresse och förståelse för dans som estetisk uttrycksform och som personligt uttrycksmedel. Undervisningen skall vidare utveckla koncentrationsförmåga, självdisciplin, sensibilitet samt förmåga att fungera i grupp. Studier på institutnivå skall ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna inleda en yrkesutbildning inom området. 
 
För att beviljas studierätt på dansskola och dansinstitut krävs godkänt inträdesprov.
Undervisningen på dansskola vänder sig till elever i åldern 7 - 15 år och på dansinstitut till elever i åldern 16 - 20 år.  Undervisningen ges inom två huvudområden, klassisk balett och modern dans. Eleven kan välja klassisk balett som huvudämne och modern dans som biämne eller vice versa. 
 
Efter prövning av rektor och berörd ensembleledare kan elever vid dansskolan deltaga i musikinstitutets kör- och ensembleverksamhet.
 
Undervisningen meddelas huvudsakligen som gruppundervisning med inslag av individuell handledning och anpassas till elevernas ålder och förutsättningar. Till studierna på institutnivå hör även undervisning i dans- och musikkunskap. Verksamheten kan utvidgas med kurser för institutets övriga elever. 
 
Elev skall deltaga i musikinstitutets dansuppvisningar då, enligt lärarens bedömning, tillräckliga kunskaper uppnåtts.
 

4. Inträdesprov

 
Elev kan beviljas studierätt på basis av godkänt inträdesprov under förutsättning att studieplats finns. Antalet studieplatser fastställs av direktionen. 
 
Inträdesprovet till musikskolan skall testa elevens gehör samt melodi- och rytmminne. Instrumentala förkunskaper krävs ej för elever under tio år. Elever som är tio år fyllda och äldre skall däremot göra ett spelprov. 
 
Inträdeskraven till institutnivå baserar sig på kunskaper motsvarande genomgången grundkurs 3/3. I inträdesprovet ingår även test av teoretiska kunskaper.
 
Inträdesprovet till dansskolan skall klargöra elevens förmåga att utföra steg och rörelser enligt bestämda mönster. 
 
Inträdeskraven till dansinstitut baserar sig på kunskaper motsvarande genomgången dansskola.
 
Inträdesproven utvärderas av en nämnd bestående av en lärare i sökandens huvudämne samt av ytterligare två medlemmar. Huvudämnesläraren fungerar som ordförande.
 
Vid behov och efter särskild prövning av rektor och ensembleledare kan även andra än institutets elever komplettera musikinstitutets körer och orkestrar så länge detta befrämjar verksamheten.
 

5. Examina och bedömning

 
Syftet med examina är att göra studierna målinriktade, att ge eleven förutsättningar till fortsättningsstudier och att möjliggöra en uppföljning av elevens utveckling. Eleven skall varje läsår avlägga antingen kurs- eller vårexamen. Bedömningen är en fortlöpande process i vilken man försöker stödja elevens studier och framsteg. Bedömningen skall ha en uppbyggande och sporrande funktion.
 
Kursexamen avläggs då elevens lärare anser att tillräckliga kunskaper uppnåtts.
Kursexamen ersätter vårexamen ifrågavarande läsår. Kursexamen bedöms med allmänvitsord. 
 
För kursexamen I tillsätts en examensnämnd vilken förutom elevens lärare består av en ordförande (rektor), en utomstående censor samt två behöriga lärare.  
För kursexamen i grundkurs (3/3) tillsätts en examensnämnd vilken förutom elevens lärare består av en ordförande (rektor) och minst två behöriga lärare. För lägre examen (1/3 eller 2/3) tillsätts en examensnämnd vilken förutom elevens lärare består av en ordförande (rektor eller rektors ställföreträdare) och minst en behörig lärare.
 
Vid vårexamen skall eleven visa prov på de under läsåret förvärvade kunskaperna. Vid bedömningen tas hänsyn till elevens ålder, aktivitet i studierna under läsåret samt individuella förutsättningar förutom de direkta resultat som redovisats vid examenstillfället. Samma praxis som för vårsexamen gäller också för allmänna ämnen. Vårexamen bedöms med vitsorden godkänd respektive underkänd. Dessutom ges eleven en muntlig utvärdering. För vårexamen tillsätts examensnämnder vilka består av elevens lärare, en ordförande (rektor eller rektors ställföreträdare) samt ytterligare minst en medlem.
 
Examen i solistiskt ämne bedöms med allmänvitsorden: underkänd, nöjaktig, god, berömlig och utmärkt. Motsvarande siffervitsord är 1 - 5. Vid avläggande av slutexamen (3/3 eller I) graderas dessa med poängtal enligt följande: underkänd 1 - 5 p, nöjaktig 6 - 10 p, god 11 - 15 p, berömlig 16 - 20 p, utmärkt 21 - 25 p. Det prov i prima vista, som ges i varje kursexamen, bedöms med vitsorden 1 - 5. 
 
Examina i allmänna ämnen bedöms med vitsorden godkänd respektive underkänd.
 

6. Utvärdering

 
Utvärderingen är en fortlöpande process i vilken man försöker stödja elevens studier och framsteg. Utvärderingen skall ha en uppbyggande och sporrande funktion.
 
Huvudämnesläraren skall varje läsår tillsammans med eleven göra en individuell studieplan. Vid utvärdering av elevens prestationer under läsåret fästes stor vikt vid hur studieplanen följts. Eleven skall uppmuntras till att deltaga i utvärderingen av sina studier. 
 
I slutet av året skall läraren ge en skriftlig bedömning över målens förverkligande. 
 
Skolan utvärderar vid läsårets slut hur verksamhetens målsättningar har förverkligats.
 

7. Avgångsbetyg och studieintyg

 
När eleven avlagt examen i obligatoriska ämnen utfärdas avgångsbetyg. Studieintyg utfärdas på begäran. Av intyget skall framgå studietid och avlagda examina.
 

8. Kontinuerlig utveckling av läroplanen

 
Denna läroplan granskas årligen, kompletteras och utvecklas för att motsvara den ständigt föränderliga situationen inom institutet och samhället
 
 
21.04.1999