Reglemente

KAP 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §

Målsättning

Utöver den allmänna målsättningen i LL om Ålands musikinstitut (ÅFS 80/95) jämte ändring (ÅFS 53/97) och i de av landskapsstyrelsen fastställda läroplansgrunderna skall även följande övergripande mål beaktas:

Utbildningens struktur och läroplanens innehåll skall skapa förutsättningar för de studerande att bygga upp en bred och mångsidig kompetens. Utbildningen skall vara så utformad att de studerande kan utveckla förmåga att lära sig lära samt sovra, strukturera och kritiskt värdera kunskapsmaterial.

Undervisningen bör utformas utgående från en kunskapssyn enligt vilken de studerande tar ansvar för sina studier och sin egen kunskapsutveckling samt aktivt inhämtar och bearbetar kunskaper. De studerande bör också utveckla sin sociala kompetens, lära sig samarbete och fungera i grupp.

Studiegången skall bygga på principen om successiv utbildning.

I en allt mera internationaliserad värld bör kunskap om mänskliga och kulturella likheter och olikheter vävas in i undervisningen för att skapa vidsynthet och respekt för andra människor både i lokalsamhället och globalt 

Kollegialt samarbete bör prioriteras som grund för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Lärarna bör för sin kompetensutveckling få en fortbildning som ger möjlighet att utveckla lärarrollen i enlighet med pedagogisk forskning och teknikens vinningar.

Utbildningen skall kvalitetsmässigt hålla en likvärdig nivå som motsvarande utbildning i Norden.

 

2 §

Skolans målsättning

Vid Ålands musikinstitut ges grundläggande undervisning i musik och dans. Institutet har även till uppgift att ge förberedande undervisning för blivande yrkesmusiker och danspedagoger. Vid institutet kan ordnas vuxenutbildning.

 

KAP 2
FÖRVALTNING

3 §

Direktionens uppgifter

Direktionen är ansvarig för skolans förvaltning och verksamhet på det sätt som regleras i LL om Ålands musikinstitut. Direktionen skall därvidlag

 1. ansvara för att undervisningen vid skolan sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt,

 2. upprätthålla och utveckla kontakterna mellan skolan och samhället i övrigt,

 3. fastställa skolans verksamhetsplan och läsordning samt fördelning av arbetet mellan lärarna,

 4. fastställa och sända landskapsstyrelsen för kännedom läroplanerna för utbildningsprogrammen,

 5. ansvara för att skolans förvaltning och ekonomi sköts lagenligt och ändamålsenligt,

 6. fastställa ordningsregler för skolan,

 7. utse föreståndare för utbildningsprogram,

 8. avge utlåtanden och göra framställningar i ärenden som gäller skolans verksamhet och utveckling,

 9. besluta om principer för uthyrning av skolans lokaliteter och instrument

 10. fastställa debiteringsnormer för olika verksamheter vid skolan samt

 11. handlägga övriga frågor som ankommer på direktionen.

Skriftlig kallelse med föredragningslista tillställes direktionens medlemmar minst tre dagar på förhand. Direktionens skrivelser undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Viceordföranden undertecknar skrivelserna vid förfall för ordföranden.

 

4 §

Elev- och lärarrepresentanter i direktionen

En representant för de studerande i direktionen samt en personliga ersättare utses läsårsvis av elevrådet. En lärarrepresentant i direktionen samt en personlig ersättare utses för hela mandatperioden vid ett möte för lärarkåren. Mötet sammankallas av skolans rektor senast en månad före mandattidens utgång. Ny representant skall utses om lärarrepresentanten slutar sin tjänstgöring vid skolan eller om representanten för de studerande avbryter sin skolgång. 

 

5 §

Rektors uppgifter 

Enligt LL om Ålands musikinstitut skall rektor som pedagogisk ledare och som chef för lärarna och personalen leda utvecklingen av undervisningen och den övriga verksamheten vid skolan. Rektor skall därvidlag

 1. medverka till att skapa en positiv arbetsmiljö,

 2. göra upp förslag till verksamhetsplan, läsordning och fördelning av arbetet mellan lärarna

 3. utfärda avgångsbetyg och andra intyg,

 4. i samråd med skolans lärare godkänna läroböcker och läromedel som skall användas i skolan,

 5. göra upp skolans verksamhetsplan för inkommande läsår samt verksamhetsberättelse och utvärderingsrapport över det gångna läsåret,

 6. ansvara för att beslut som fattats av landskapsstyrelsen, direktionen eller lärarkollegiet verkställts,

 7. ansvara för skolans ekonomi,

 8. ansvara för skolans utrustning,

 9. ansvara för att matrikel förs över skolans lärare och övrig personal samt över skolans studerande och deras studieprestationer,

 10. informera skolans anställda och studerande om föreskrifter och beslut som berör skolan och dem samt

 11. bevilja lärare och befattningshavare vid skolan tjänstledighet för högst sju (7) dagar och för samma tid godkänna personlig vikarie.

 

6 §

Prorektors uppgifter

Lärare som utsetts till prorektor och för uppdraget har nedsatt undervisningsskyldighet tilldelas arbetsuppgifter av direktionen. 

Prorektor skall vid förhinder för rektor fullgöra rektors uppgifter. Vid förfall för rektor kan landskapsstyrelsen på direktionens anhållan överföra rektors ansvar för skolans ledning och ekonomi på prorektor.

 

7 §

Rektors tjänstledighet

Direktionen kan bevilja rektor tjänstledighet för högst sju (7) dagar. Längre tjänstledighet beviljas av landskapsstyrelsen.

 

8 §

Lärarkollegiets uppgifter

Lärarkollegiet skall enligt LL om Ålands musikinstitut planera, främja och utveckla undervisningen och den övriga verksamheten vid skolan samt behandla övriga frågor som ankommer på lärarkollegiet. Lärarkollegiet skall därvidlag

 1. medverka till att skapa en positiv skolmiljö,

 2. samarbeta med lärarkollegierna i andra skolor,

 3. fastställa de studerandes slutvitsord i ämnen eller studiehelheter,

 4. göra upp förslag till skolans ordningsregler,

 5. avgöra disciplinära ärenden samt vid behov göra framställningar till direktionen om avstängning av studeranden,

 6. avge yttranden i frågor som hänskjutits till lärarkollegiet och göra framställningar som kollegiet finner behövliga för att främja undervisningen samt

 7. behandla övriga ärenden som ankommer på lärarkollegiet

   

9 §

Lärares uppgifter 

Lärare skall utöver fastställd undervisning och de till undervisningen anslutna uppgifterna

 1. delta i utvecklande av skolans verksamhet och i planeringen av skolans undervisning och fostran,

 2. utgående ifrån gällande läroplaner utforma sin undervisning så, att sen står i nivå med utvecklingen inom respektive undervisningsområde,

 3. bedöma de studerandes prestationer utgående ifrån gällande bedömningsanvisningar,

 4. leda och övervaka konsertverksamheten och andra uppträdanden som ingår i utbildningen samt ansvara för tillsynen och skötseln av utrustning,

 5. biträda rektor i uppgifter som hör samman med antagning av studerande, utfärdande av betyg samt uppgörande av läsordning/arbetsordning och verksamhetsberättelse,

 6. vara beredd att åta sig uppgiften som gruppledare och därvid delta i ordnandet av en med läroplanen överensstämmande undervisning och praktik i enlighet med rektors anvisningar,

 7. vara beredd att åta sig uppgiften som föreståndare och utföra de åligganden som hör till denna uppgift samt

 8. utföra andra uppgifter i anslutning till skolans verksamhet i enlighet med rektors anvisningar.

  

10 §

Föreståndares uppgifter

Föreståndare för utbildningsprogram skall leda, övervaka och ansvara för utvecklingen av undervisningen på det utbildningsprogram han förestår utgående från läroplansgrunderna, programmets läroplan och föreskrifter i detta reglemente. Föreståndare ansvarar för konsertverksamheten eller andra uppträdanden i enlighet med läroplanen. I en föreståndares arbetsuppgifter ingår även att föreslå nyinskaffningar, verkställa inköp av utrustning m.m. enligt godkänd och gällande inköpsrutiner.

Föreståndare skall övervaka ordningen samt skötsel och användning av utrustning. Likaså skall föreståndaren tillsammans med övriga lärare på programmet uppgöra förslag till arbetsfördelning mellan lärarna.

  

11 §

Personalens uppgifter

Personalens arbetsuppgifter framgår av tjänstens art och i särskilda fall i instruktion fastställd av direktion.

Därutöver skall personalen delta i utvecklandet av skolans verksamhet och medverka till att skapa en positiv skolmiljö.

 

12 §

Fortbildning

Lärare och personal har rätt att delta i årlig fortbildning för att kunna upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet. Fortbildningen kan vara av både pedagogisk och ämnesinriktad karaktär.

Landskapsstyrkelsen utfärdar närmare anvisningar om skyldighet att delta i fortbildning.

  

KAP 3
ARBETSTIDER OCH UNDERVISNING

13 §

Läsåret

Läsåret kan delas upp i en höst- och vårtermin eller i perioder beroende på undervisningen uppläggning.

Direktionen fastställer läsårets arbetstider för de studerande. Läsåret börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli samt omfattar 38 arbetsveckor. Undervisningen skall pågå minst 35 arbetsveckor. Sammanlagt högst tre arbetsveckor kan användas för kurs- och årsexamina, inträdesprövning och planering av undervisningen. Institutet kan ha en särskild sommartermin.

 

14 §

Lektioner och arbetspass

Undervisningen fördelas på lektioner eller arbetspass. En lektion är 60 minuter, varav minst 45 minuter skall användas till undervisning och minst 10 minuter till rast. Beroende på undervisningsämne och metod kan undervisningen ordnas så att lektioner och raster kombineras i längre undervisningspass utan att arbetstiden förkortas.

 

15 §

Undervisningsgrupper

I huvudämnen ges enskild undervisning. Vid undervisning i allmänna ämnen och i ensembler är gruppstorleken 5 – 10 studerande.

Direktionen kan av särskilda skäl bevilja undantag.

 

16 §

Ämnen/studiehelheter

Undervisning ges i enskilt ämne, allmänna ämnen, teori och tonträffning samt ensemblespel.

Studiernas omfattning och fördelningen mellan de olika ämnesblocken framgår av läroplansgrunderna.

En studiehelhet kan vara sammansatt av flera ämnen och bestå av praktisk och teoretisk undervisning. Studiehelheterna framgår av läroplanen. 

 

17 §

Skolans utbildningsprogram 

Musikinstitutet vänder sig i första hand till barn och ungdom i åldern 5 till 20 år. Ålders-indelningen för de olika nivåerna är för musik

 • musiklekskola 5-6 år

 • musikskola 7-15 år

 • musikinstitut 16-20 år

och för dans

 • danslekskola 4-6 år

 • modern dans 7-20 år

 • klassisk balett 10-20 år

 • förberedande undervisning 7-9 år

Undervisningen i dans meddelas huvudsakligen som gruppundervisning.

På musikskolenivå ges vuxenundervisningen för dem som inte haft möjlighet att avlägga de erforderliga kurserna inom de fastställda åldersgränserna. Åldersgränsen är 20 år, i vissa ämnen såsom sång, fagott och kontrabas 30 år.

  

KAP 4
STUDERANDE

18 §

Antagning av studerande

Antagning av studerande görs av skolan enligt de antagningskriterier som direktionen fastställer.

  

19 §

Studerande med handikapp

Studerande med handikapp har rätt att få undervisningen ordnad på ett sätt som tar hänsyn till handikappet och den studerandes möjligheter att tillgodogöra sig innehållet i läroplanen.

 

20 §

Avbrutna studier 

Studerande skall anmäla till rektor om han avser att avbryta studierna. Är studerande omyndig, skall förälder eller målsman bekräfta att studerande avbrutit studierna.

 

21 §

Betyg och intyg

Studerande som genomgått fullständigt utbildningsprogram vid skolan erhåller avgångsbetyg. Avgångsbetyget skall uppta vitsord över kunskaper och färdigheter i de ämnen och/eller studiehelheter som ingår i läroplanen för respektive utbildningsprogram. Vitsorden ges på det sätt som anges i de bedömningsanvisningar som fastställts av landskapsstyrelsen.

Studerande som avbryter studierna erhåller intyg över avlagda studieprestationer/avskrift av studiekort.

 

22 §

Elevkår

Elevkåren skall främja verksamheten i skolan. Elevkåren utser årligen en styrelse, benämnd elevrådet, som är elevkårens språkrör. Rådets stadgar fastställs av rektor som på förslag av elevrådet årligen utser någon av skolans lärare eller annan lämplig person till inspektor för elevrådet.

 

KAP 5
PERSONAL

23 §

Behörighetskrav

Behörighetskrav för tjänst eller befattning vid musikinstitutet är:

 1. Behörig för tjänst som rektor är den som har

 • lämplig högskoleexamen och/eller behörighet som lektor inom skolans undervisningsområde

 • förtrogenhet med undervisning som hör till skolans verksamhetsområde samt

 • erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter

 1. Behörig som lektor vid musikinstitutet är den som har avlagt högskoleexamen omfattande minst fyra års heltidsstudier på området eller har vid konservatorium avlagd påbyggnadsexamen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt

 1. Behörig som musiklärare vid musikinstitutet är den som innehar lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd examen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt 

 1. Behörig som ackompanjatör vid musikinstitutet är den som innehar lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd lämplig examen för musiker eller examen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt

 1. Behörig för tjänst som lärare vid musiklekskola är den som avlagt lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd examen för lärare vid musiklekskola. 

 1. Behörig som danslärare är den som avlagt danspedagogexamen.

Behörighetskraven för övrig personal är för uppgiften lämplig och/eller erfarenhet. 

Direktionen fattar beslut om vilket studie- och utbildningsområde som är lämpligt, ifall behörighetskravet för innehavare av tjänst eller befattning är studier på ett lämpligt studie- eller utbildningsområde.

För lärartjänst eller lärarbefattning krävs dessutom en av landskapsstyrelsen godkänd lärarutbildning.

För timlärare gäller samma behörighetskrav som för innehavare av motsvarande tjänst eller befattning.

 

24 §

Övergångsbestämmelser

Innehavare av tjänst eller befattning som utnämnts eller förordnats till sin tjänst innan detta reglemente träder i kraft och som fyllt behörighetskraven enligt tidigare gällande stadganden, är fortfarande behörig för sin tjänst eller befattning eller till en som närmast motsvarar den och kan utan hinder av bestämmelserna i detta reglemente utnämnas till motsvarande tjänst eller befattning.

 

25 §

Hälsokrav

Av innehavare av tjänst eller befattning krävs sådan hälsa som inte är hinder för tjänstens utövande. Vid anfordran skall sökande förete läkarintyg.

 

KAP 6
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

26 §

Hälsovården

Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för studerandes hälsovård vid skolan enligt gällande bestämmelser för hälsovårdens ordnande.

 

27 §

Samarbete mellan skolorna

I syfte att utveckla samarbetet mellan skolorna bildar rektorerna en samarbetsgrupp. Samarbetsgruppen skall handlägga frågor av undervisningskaraktär som berör flera skolor, såsom gemensamma ämnen, undervisningsgrupper m.m. 

Samarbetsgruppen utser läsårsvis inom sig ordförande och sekreterare. Utbildningsavdelningen skall informeras om gruppens verksamhet och skall ha rätt att delta i gruppens möten och rådplägningar.